Pupuh Asmarandana dan 16 Pupuh Sunda Lainnya

#Tags

Setiap daerah tentu kearifan lokal dapat berada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, hingga permainan. Salah satu kearifan lokal di tanah Sunda adalah pupuh.
Dilansir dari Indonesian Journal of Primary Education, pupuh merupakan sebuah puisi lama yang terikat dengan aturan-aturan atau pakeman yang terdiri dari guru wilangan (suku kata pada setiap barisnya), guru lagu (suara vokal akhir pada setiap barisnya), jumlah baris atau padalisan, dan watak pupuh.

Untuk terus melestarikan kearifan lokal, pupuh pun masuk ke dalam mata pelajaran bahasa Sunda di bangku Sekolah Dasar (SD). Materi yang mengandung keilmuan bahasa, sastra, sekaligus budaya Sunda tersebut turut dimuat dalam Rancangan Pembelajaran Siswa sebagai pengenalan pada kearifan lokal Sunda.

kecapi, alat musik sunda
Pemusik kecai, salah satu alat musik mengiringi nyanyian pupuh. Sumber : Akun youtube J W Production

Pupuh Asmarandana

Pupuh Asmarandana merupakan puisi atau nyanyian tradisional dari jawa barat (Sunda) yang menggambarkan tentang kehidupan atau pesan-pesan bijak dengan hitungan 81, 8a, 8o/e, 8i/a, 7i/a, 8u, 8a.

Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar lampah
Nafsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan

Eling-eling masing eling
Di dunya urang ngumbara
Laku lampah nu utama
Asih ka papada jalma
Ucap tekad reujeung lampah
Tingkah polah sing merenah
Runtut rukun sauyunan
Hirup jucung panggih jeung kamulyaan


Agar pupuh dapat membentuk sebuah pola rima serta jumlah suku kata yang indah, tentu sudah sepatutnya diikat dengan aturan-aturan atau patokan yang telah ditentukan. Aturan-aturan tersebu. Agar pupuh dapat membentuk sebuah pola rima serta jumlah suku kata yang indah, tentu sudah sepatutnya diikat dengan aturan-aturan atau patokan yang telah ditentukan. Aturan-aturan tersebut antara lain adalah guru wilangan, guru lagu, dan watek (watak).

16 Pupuh lainnya

Sebetulnya, hanya terdapat 16 pupuh sudah termasuk dengan pupuh Asmarandan. Setelah masuk ke Jawa Barat, Rd. Machyar Anggakoesoemadinata menambahkan satu pupuh, yaitu Pupuh Ladrang. Alhasil, kini dikenal ada 17 jenis pupuh Sunda.  Dikutip dari buku Kapita Selekta Manusia, Alam, dan Budaya Sunda, berikut 16 jenis Pupuh Sunda lainnya beserta contohnya.

1. Pupuh Sinom

Tema dari Pupuh Sinom adalah senang dan gembira. Satu bait Pupuh Sinom terdiri atas 9 baris dengan guru wilangan dan guru lagu 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a. Berikut contoh Pupuh Sinom.

Di wétan fajar balebat
Panon poé arek bijil
Sinarna ruhay burahay
Kingkilaban beureum saeutik
Kaselapan semu biru
Tanda batara surya
Badé lumungsur ka bumi
Murub mubyar langit sarwa burung herang


2. Pupuh Dangdanggula

Pupuh ini menceritakan keindahan, kesenangan, ketentraman, dan keagungan. Pupuh Dangdanggula memiliki 10 padalisan dalam setiap baitnya dengan guru wilangan dan guru lagu 10i, 10a, 8o/e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a. Berikut contoh Pupuh Dangdanggula.

Geus sumebar kaman kamendi
Beja rek aya saembara
Omong harus batan goong
Mawur ka lembur-lembur
Leuwih gancang ti batan angin
Kitu carék babasan
Para raja merul
Satria para pandita
Na kabita ku Drupadi putri geulis
Sarumping ka pancala


3. Pupuh Kinanti

Pupuh Kinanti menggambarkan perasaan sayang, menunggu berjumpa, dan kekhawatiran. Satu baris Pupuh Kinanti terdiri atas 6 padalisan dengan guru wilangan dan guru lagu 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i. Berikut contoh Pupuh Kinanti.

Budak leutik bisa ngapung
Babaku ngapungna peuting
Nguriling kakalayangan
Néangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan
Naon baé nu kapanggih


4. Pupuh Lambang


Pupuh ini memiliki tema lelucon atau banyol yang membalut sebuah bahan renungan. Satu bait Pupuh Lambang terdiri atas 4 baris dengan guru wilangan dan guru lagu yang sama di tiap barisnya, yaitu 8a, 8a, 8a, 8a. Berikut contoh Pupuh Lambang.

Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal


5. Pupuh Maskumambang

Pupuh ini menceritakan tentang sakit hati (nyeri haté), kesedihan (nalangsa), dan kepedihan (peurih). Satu bait Pupuh Maskumambang terdiri atas 4 baris dengan guru wilangan dan guru lagu 12i, 6a, 8i, 8a. Berikut contoh Pupuh Maskumambang.

Hey manusa mana kaniyaya teuing
Teu aya rasrasan
Kawula maké disumpit
Naha naon dosa kula

-----------------------------------

BACA JUGA : Arti Runtah Dalam Bahasa Sunda

-----------------------------------

6. Pupuh Pucung

Pupuh Pucung berisi nasihat, pepatah, atau lelucon. Dalam satu bait pupuh ini terdapat 4 baris dengan guru wilangan dan guru lagu 12u, 6a, 8i/o, 12a. Berikut contoh Pupuh Pucung.
Lutung buntung luncat kana tunggul gintung
Monyet lerang leupas
Luncat kana pager déngdék
Bajing kuning jaralang belang buntutna


7. Pupuh Ladrang

Tema yang diangkat dalam pupuh ini adalah sindiran yang dibalut dalam lawakan. Dalam satu bait Pupuh Ladrang, terdapat 4 padalisan dengan guru wilangan dan guru lagu 10i, 4a, 8i, 12a. Berikut contoh Pupuh Ladrang.

Aya hiji rupa sato leutik
Engkang-engkang
Sok luluncatan di cai
Ari bangun arék sarupa jeung lancah


8. Pupuh Balakbak

Pupuh ini menggambarkan candaan, komedi, dan guyonan tentang kehidupan sehari-hari. Satu bait Pupuh Balakbak mengandung 3 bait dengan guru wilangan dan guru lagu 15é, 15é, 15é. Berikut contoh Pupuh Balakbak.

Aya warung sisi jalan ramé pisan, citaméng
Awéwéna luas luis geulis pisan, ngagoréng
Lalakina-lalakina los ka pipir nyo monyet, nyangéréng


9. Pupuh Pangkur

Pupur Pangkur menceritakan beban dan tugas yang amat berat sehingga muncul perasaan kesal atau marah yang terpendam dalam hati. Dalam satu bait Pupuh Pangkur, terdapat
7 padalisan dengan guru wilangan dan guru lagu 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i.

Seja nyaba ngalalana
Ngitung lembur ngajajah milangan kori
Henteu puguh nu dijugjug
Balik paman sadaya
Nu timana tiluan semu rarusuh
Lurah bégal ngawalongan
Aing ngaran jayapati


10. Pupuh Magatru

Pupuh ini menggambarkan perasaan sedih, kecewa, atau penyesalan pada diri sendiri sekaligus menasihati. Satu bait Pupuh Magatru mengandung 5 padalisan dengan guru wilangan dan guru lagu 12u, 8i, 8u, 8i, 8o. Berikut contoh Pupuh Magatru.

Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung
Kopo reujeung Cisondari
Cicalengka, Ujung Berung
Rajamandala, Cimahi
Leles, limbangan Tarogong


11. Pupuh Jurudemung

Pupuh Jurudemung menjelaskan kebingungan atau kesulitan dengan suatu hal yang mesti dikerjakan. Dalam satu bait Pupuh Jurudemung terdapat 5 padalisan dengan guru wilangan dan guru lagu 8a, 8u, 6i, 8a, 8u. Berikut contoh Pupuh Jurudemung.

Mungguh nu hirup di dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti panggih
Jeung dua rupa perkara
Senang paelang jeung bingung


12. Pupuh Mijil

Pupuh ini menggambarkan watak yang bersedih hati sembari penuh harap. Jumlah baris dalam satu bait pupuh mijil adalah 6 baris dengan guru wilangan dan guru lagu 10i, 6o, 10é, 10i, 6i, 6u. Berikut contoh Pupuh Mijil.

Mesat ngapung putra sang arimbi
Jeung méga geus awor
Beuki lila beuki luhur baé
Larak lirik ningali ka bumi
Milari sang rai
Pangeran bimanyu

----------------------------------------------

BACA JUGA : Naon Artinya : Dalam Bahasa Indonesia dan Cara Penggunaan Dalam Bahasa Sunda

-----------------------------------------------

13. Pupuh Wirangrong

Pupuh Wirangrong menceritakan rasa malu terhadap diri sendiri. Dalam satu bait, Pupuh Wirangrong mengandung 6 padalisan dengan guru wilangan dan guru lagu 8i, 8o, 8u, 8i, 8a, 8a.

Barudak mangka ngalarti
Ulah rék kadalon-dalon
Enggon-enggon nuntut élmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sararéa
Modal bakti ka nagara


14. Pupuh Gurisa

Pupuh ini mengisahkan seseorang yang sedang melamun, mengkhayal dengan tatapan kosong, atau menganggur. Dalam sebait Pupuh Gurisa terdapat 8 baris. Guru wilangan dan guru lagu 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a. Berikut contoh Pupuh Gurisa.

Hayang teuing geura beurang
geus beurang rék ka Sumedang
nagih kanu boga hutang
mun meunang rék meuli soang
tapi najan henteu meunang
teu rék buru buru mulang
rék tuluy guguru nembang
jeung diajar nabeuh gambang


15. Pupuh Gambuh

Dalam pupuh ini, terdapat gambaran rasa kesedihan dan kebingungan seseorang saat dalam keadaan sulit. Jumlah baris dalam satu bait Pupuh Gambuh adalah 6 baris dengan guru wilangan dan guru lagu 7u, 10u, 12i, 8u, dan 8o. Berikut contoh Pupuh Gambuh.

Moal ngejat sanajan ukur satapak
Geus dipasti ku jangji
Mun tacan laksana
Numpes musuh sarakah
Henteu niat seja balik
Najan pastra
Mati di médan jurit


16. Pupuh Durma

Jenis pupuh terakhir ini menggambarkan watak semangat, marah, nafsu, perang, dan juga berbesar hati. Dalam satu bait Pupuh Durma terdapat 7 padalisan dengan guru wilangan dan guru lagu 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i. Berikut contoh Pupuh Durma.

Moal ngejat sanajan ukur satapak
Geus dipasti ku jangji
Mun tacan laksana